VytlańćiŇ• E-mail

MEDFIN ‚Äď profil poskytovan√Ĺch sluŇĺieb

 

SpolońćnosŇ• MEDFIN druŇĺstvo zaloŇĺia Asoci√°cia s√ļkromn√Ĺch lek√°rov SR v roku 1998. Jeho ńćlenmi s√ļ lek√°ri vykon√°vaj√ļci priv√°tnu prax. DruŇĺstvo je zaloŇĺen√© na princ√≠poch svojpomoci a od svojho zaloŇĺenia zabezpeńćovalo pre ńćlenov finanńćn√ļ stabilitu a podporu pri prev√°dzkovan√≠ zdravotn√≠ckych zariaden√≠.

 

¬†MEDFIN, druŇĺstvo poskytuje svojim klientom :

 

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† organizańćn√© poradenstvo

-         ekonomické poradenstvo

 

Organizańćn√© a ekonomick√© poradenstvo

 

DruŇĺstvo od svojho vzniku poskytuje poradensk√© sluŇĺby z oblasti organiz√°cie a ekonomiky zdravotn√≠ctva. Najv√§ńćŇ°√≠ objem sluŇĺieb je adresovan√Ĺch Asoci√°cii s√ļkromn√Ĺch lek√°rov SR za √ļńćelom presadzovania z√°ujmov poskytovateńĺov zdravotnej starostlivosti na rokovaniach Rady hospod√°rskej a soci√°lnej dohody. Od roku 2001 sa v√ĹraznejŇ°ie rozŇ°iruje sortiment sluŇĺieb aj pre individu√°lnych z√°kazn√≠kov. Ide najm√§ o :

 

-         podnety a stanoviská k zákonom,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† n√°vrhy na rieŇ°enie zmluvn√Ĺch vzŇ•ahov zdravotn√≠ckych zariaden√≠ a zdravotn√Ĺch
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† poisŇ•ovn√≠,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† projekty v oblasti kategoriz√°cie a oceŇąovania zdravotn√Ĺch v√Ĺkonov,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† koncepcia rieŇ°enia vybran√Ĺch probl√©mov v zdravotn√≠ctve,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† n√°vrhy na rieŇ°enie vybran√Ĺch probl√©mov v zdravotn√≠ctve,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† n√°vrhy na rieŇ°enie liekovej spotreby v Slovenskom zdravotn√≠ctve,

-         projekty na privatizáciu zdravotníckych zariadení,

-         stanovenie predajnej ceny zdravotníckeho zariadenia,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† poradenstvo pri manaŇĺmente zdravotn√≠ckych zariaden√≠

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† poradenstvo v projektoch financovan√Ĺch z podporn√Ĺch fondov Eur√≥pskej √ļnie,

 

Pri poradenskej ńćinnosti sa druŇĺstvo opiera o datab√°zu inform√°ci√≠ o finanńćn√Ĺch a v√Ĺkonov√Ĺch parametrov Slovensk√©ho zdravotn√≠ctva vytv√°ran√ļ od roku 1999. Vytv√°ra modely na rieŇ°enie ekonomick√Ĺch potrieb zdravotn√≠ckych¬† zariaden√≠, dlhorońćn√© sk√ļsenosti odborn√©ho person√°lu a extern√Ĺch spolupracovn√≠kov.

 

V roku 2002 druŇĺstvo poskytlo poradenstvo svojim ńćlenom. IŇ°lo napr√≠klad o zakladanie zdruŇĺen√≠ zdravotn√≠ckych zariaden√≠, rieŇ°enie financovania a organiz√°cie LSPP, projekt v√Ĺstavby a prev√°dzkovania k√ļpeńĺn√©ho zariadenia, organizańćn√© poradenstvo pri transform√°cii Slovenskej lek√°rskej komory, stanovenie ceny ambulantn√©ho zdravotn√≠ckeho zariadenia, zabezpeńćenie zdrojov financovania rekonŇ°trukcie a technick√©ho vybavenia zdravotn√≠ckeho zariadenia.

 

MEDFIN, druŇĺstvo je stabilnou organiz√°ciu. ńĆlenmi druŇĺstva je 380 s√ļkromn√Ĺch lek√°rov, ktor√≠ vyuŇĺ√≠vaj√ļ jeho finanńćn√© a poradensk√© sluŇĺby.

 

V roku 2001 vznikol na z√°klade rozŇ°iruj√ļcej sa potreby s√ļkromn√Ĺch lek√°rov MEDFIN l√≠zing, a.s. ako spolońćnosŇ• poskytuj√ļca pren√°jom zdravotn√≠ckych zariaden√≠ potrebn√Ĺch pre lek√°rsku prax, poskytuj√ļca finanńćn√Ĺ leasing a mnoh√© ńŹalŇ°ie finanńćn√© oper√°cie, ktor√© maj√ļ za cieńĺ napom√īcŇ• ńćinnosti s√ļkromn√Ĺch lek√°rov a s√ļkromn√Ĺch zdravotn√≠ckych zariaden√≠.

 

 

LAST_UPDATED2
 

Designed by TMS. All rights reserved.